Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 7/2023

Rejestracja zmian w Statucie Platige Image S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki
17:08 21/04/2023

Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2023  r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki dokonanych niżej wskazanymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 stycznia 2023 roku.

1) uchwałą nr 2 został zmieniony §18 ust. 3 Statutu Emitenta:

Dotychczasowe brzmienie:

„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej trzy razy w roku obrotowym.”

Nowe brzmienie:

„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

2) uchwałą nr 3 w §20 Statutu Emitenta po ustępie 3 dodany został nowy ustęp 4 w brzmieniu:

  • 20 ust. 4:

„4. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, chyba, że zgoda taka jest wymagana zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu.”

3) uchwałą nr 4 w §23 Statutu Emitenta po ustępie 4 dodany został nowy ustęp 5 w brzmieniu:

„5. Zarząd jest obowiązany, na każde wezwanie Rady Nadzorczej, do udzielenia Radzie Nadzorczej w formie pisemnej w terminie 7 dni informacji o:

1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;

2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;

3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;

4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.

Powyższe obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.”

Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przyjęty przez Radę Nadzorczą tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy