Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 10/2023

Zawarcie umowy ramowej z Ubisoft Entertainment Sweden AB wraz z zamówieniem na wykonanie utworów audiowizualnych
10:38 11/05/2023

Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 11 maja 2023 r. Spółka zawarła ze spółką Ubisoft Entertainment Sweden AB (“Zleceniodawca”) umowę ramową o świadczenie usług produkcyjnych (ang. Master Services Agreement, “Umowa ramowa”) i otrzymała w ramach Umowy ramowej pierwsze zamówienie na wykonanie utworu audiowizualnego (“Zamówienie”).

Wartość prac zleconych w ramach Zamówienia stanowi równowartość 5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2022 (wg kursu USD z dnia dzisiejszego). Termin realizacji prac został uzgodniony na I półrocze br.

Umowa ramowa reguluje zasady współpracy stron i świadczenia przez Spółkę usług produkcyjnych na rzecz Grupy Ubisoft, na podstawie zawieranych każdorazowo w jej ramach pojedynczych zamówień. Umowa ramowa nie określa wartości ani limitu zamówień. W Umowie ramowej nie określono terminu jej obowiązywania, przy czym wygasa ona dwa lata po dacie zakończenia ostatniego zamówienia. Zamówienia składane w ramach Umowy ramowej mogą zostać rozwiązane przez Zleceniodawcę w każdym momencie, z zastrzeżeniem wypłaty Spółce wynagrodzenia za prace wykonane do chwili rozwiązania, na zasadach określonych w danym zamówieniu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy