Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 17/2023

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
10:48 04/07/2023

Zarząd Platige Image S.A. informuje, iż w dniu 4 lipca 2023 r. powziął informację o otrzymaniu od Pana Jarosława Sawko zawiadomienia z dnia 3 lipca 2023 roku przekazanego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o następującej treści:

 

“W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (“Ustawa o ofercie publicznej”), niniejszym zawiadamiam o zmianie posiadanego przeze mnie udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Platige Image S.A. (“Spółka”) w stosunku do poprzednio złożonego zawiadomienia, tj. zawiadomienia z dnia 24 maja 2021 roku, zgodnie z którym mój stan posiadania to 997.369 akcji Spółki, stanowiących 29,12% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.827.369 głosów w Spółce, co stanowiło 34,58% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Zdarzeniem powodującym zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce było przyznanie uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii D 55.000 akcji serii F wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, co nastąpiło w dniu 3 lipca 2023 r.

 

 

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o której mowa w pkt 1, posiadałem 997.369 akcji Spółki, stanowiących 28,26% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.827.369 głosów, co stanowiło 33,91% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt 1, posiadam 997.369 akcji Spółki, stanowiących 27,83% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.827.369 głosów w Spółce, co stanowi 33,56% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Nie dotyczy.

 

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy.

 

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, do których nabycia akcjonariusz jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

 

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

 

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

1.827.369 głosów w Spółce, co stanowi 33,56% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.”\

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy