Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 3/2023

Rekomendacja Zarządu Platige Image S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2022 rok
18:58 13/03/2023

Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 13 marca 2023 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 9 276 132,47 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dwa i 47/100 zł) zł proponuje podzielić w następujący sposób:

a. Kwotę w wysokości 4 058 833,00 zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy i 00/100)orz przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 1,15 zł (słownie: jeden złoty i 00/15 groszy) na jedną akcję.

b.Kwotę w wysokości 5 217 299,47 (słownie: pięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć i 47/100 zł) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Decyzja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok została podjęta z uwzględnieniem aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki, realizowanych projektów oraz planowanych nakładów związanych z realizacją Strategii rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021-2025.

Rekomendacja Zarządu będzie podlegała ocenie Rady Nadzorczej Spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022, w tym terminów związanych z ewentualną wypłatą dywidendy, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy