Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 7/2024

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.
13:26 07/05/2024

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 20/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku oraz nr 22/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zawarcia z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (“Bank”) umowy limitu kredytowego wielocelowego (“Umowa”) i ostatniego aneksu do ww. umowy, Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 7 maja 2024 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany kolejny aneks do Umowy (“Aneks”).

Na mocy Aneksu podwyższono okresowo limit kredytowy wielocelowy do kwoty 26 mln zł (dotychczas 20 mln zł), wprowadzając dodatkowy sublimit na kredyt odnawialny w kwocie 6 mln zł, który może być wykorzystany i zostanie spłacony w okresie do końca października 2024 roku. Oprocentowanie ww. kredytu odnawialnego jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Dodatkowy sublimit zostanie postawiony do dyspozycji Spółki po ustanowieniu zabezpieczenia w formie weksla poręczonego przez podmioty z Grupy Kapitałowej Spółki. Środki z kredytu odnawialnego zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Postawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy