Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Lewa kolumna – Struktura grupy kapitałowej

Struktura grupy kapitałowej

SPÓŁKI Z GRUPY PLATIGE IMAGE

1. DOBRO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Spółka zajmuje się organizacją planów zdjęciowych i produkcją filmową.

2. Platige Films sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Platige Films zajmuje się produkcją własnych projektów filmowych i zarządzaniem prawami autorskimi. Platige Image S.A. posiada obecnie 400 udziałów o łącznej wartości 200.000 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki.

3. Fatima Film sp. z o.o. oraz Fatima Film sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie
Emitent objął 100 % w kapitale spółki Fatima sp. z o.o. Spółka Fatima sp. z o.o. jest jedynym komplementariuszem spółki Fatima sp. z o.o. sp. k. Jedynym komandytariuszem w Fatima sp. z o.o. sp. k. jest Emitent.Spółki te powstały w wyniku wprowadzenia w Grupie Platige Image systemu zarządzania dużymi projektami poprzez oddzielne podmioty. Struktura taka pozwoli na umożliwienie realizacji różnych strategii finansowania produkcji dla różnych projektów oraz pozyskiwania partnerów do poszczególnych produkcji. Spółki Fatima zostały powołane w celu przeniesienia projektu Fatima z Platige Films sp. z o.o., a następnie pozyskania finansowania i dokończenie produkcji.

4. Platige sp. z o.o. oraz Platige sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie
Emitent objął 100% kapitału spółki Platige sp. z o.o. wartości 5.000 zł. Spółka Platige sp. z o.o. jest jedynym komplementariuszem spółki Platige sp. z o.o. sp. k. Jedynym komandytariuszem w Platige sp. z o.o. sp. k. jest Emitent. Zadaniem tych spółek jest pozyskiwanie nowych projektów dla Grupy Platige Image S.A. i rozwijanie kontaktów biznesowych z nowymi partnerami.

5. IMAGE GAMES spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
Kapitał zakładowy Image Games S. A. wynosi 100.000,00 zł i został objęty w równej części przez Emitenta i Movie Games S. A. Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów w Image Games S. A. jest równy udziałowi w kapitale zakładowym i wynosi po 50%. Cena emisyjna objętych akcji odpowiada wartości nominalnej akcji. Czas trwania spółki jest nieoznaczony. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Przedmiotem działalności Image Games S. A. będzie stworzenie oraz skomercjalizowanie m.in. gier z segmentu AA.

6. PJ GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Kapitał zakładowy PJ GAMES sp. z o.o. wynosi 105 tys. zł, udział na poziomie 80% został objęty przez Emitenta, a 20% przez Juggler Games sp. z o.o. Cena emisyjna oraz cena sprzedaży udziałów odpowiada ich wartości nominalnej. Udział w ogólnej liczbie głosów w PJ GAMES jest równy udziałowi w kapitale zakładowym.
Celem działalności PJ GAMES jest realizacja projektu polegającego na doprowadzeniu uzgodnionej przez Emitenta i Juggler Games gry komputerowej, której pomysłodawcą jest Juggler Games, do wersji tzw. gold master (tj. wersja końcowa gry) oraz jej odpłatnej dystrybucji.

Wstecz